• Breaking News

  Blog Pendidikan, Contoh Makalah, Contoh Naskah Drama, English Text, Contoh Resensi, Contoh Surat

  Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa


  KrumpulsContoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa - Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan share mengenai Geguritan Bahasa Jawa yang mungkin anda membutuhkannya untuk tugas sekolah.
  Berikut inilah Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa terbaru terlengkap

  1. Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa berjudul Petenging Wengi

  Sumribit angin ngelus langit sore
  Manuk sriti bali ing pucuking cemara
  Nganti tekaning wengi sing nyenyet
  Gawang-gawang katon pasuryanmu

  Gawe tambah kekesing angin sore
  Tumlawung rasa kang ngulandara
  Wengi bakal tumeka maneh
  Bareng karo wewayanganmu
  Kang bakal ngebaki impen petenging wengi

  Lumaku turut petenging lurung
  Bakal gawang-gawang campur mega-mega
  apa kudu tak buwang bareng karo lumingsiring wengi ?

  Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa

  2. Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa berjudul Lintang-lintang

  Lintang-lintang abyor ing tawang
  Cumlorot sliweran nalika alihan
  Kumleyang mencok ing socamu asihku
  Cahyane gumebyar sunare gilar-gilar
  ing telenge atimu sliramu tansah dakantu

  Lintang-lintang alihan
  Cumlorot telu ana pundhakku
  Kawitan lintang abang lintang perang
  Kapindho lintang mirunggan lintang kamanungsan
  Pungkasan lintang kumukus lintang kadurakan

  Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa

  3. Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa berjudul Sedyaku

  Wis, Jeng…
  aku sumeleh
  Nyelehake pangarep-arepku
  Marang katresnan lan kawigatenmu sing semu
  Yen nyatane amung semene
  Cunthele lelakonku…

  Pepenginku tansah sumandhing
  Lan nresnani sliramu
  Kudu dakprunggel
  Sing luwih wigati, Jeng
  Donga lan pengestumu wae
  Tansah mili kanggo aku

  Wis, Jeng
  aku pamit
  Becik njembarake pikir
  Nggayuh kabegjan
  Mring ati lan katresnan satuhu
  Tan ora binagi ing liyan
  Sempurna ing guritan siji…

  Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa

  4. Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa Berjudul Wayah Esuk Pedut angendanu

  Rong puluh tahun kepungkur aku lan sliramu nate mlaku ana dalan kene
  Saklawase ora nate ketemu
  Saliramu lan saliraku wus beda ora kaya biyen nalika isih tak kanthi
  Gandaning wengi mau isih sumrebak ngebaki pedut wayah esuk

  Wus aja mbok tangisi lakon kang wus kapungkur
  Wus pirang wayah ketiga tak lakoni nganti rambut warna ireng lan putih
  ing dalan iki rong puluh tahun kepungkur
  ana cerita rinajut endah

  Dik, kala kala sliramu isih dadi impenku
  Pirsanana ana nduwur kae
  ana teja manther ing sela-selaning gegodongan
  Lan lintang panjer wengi sing isih kari sakmenir gedhene

  Saiki aku lan sliramu linambaran rasa kangen
  Simpenen kangenmu ana impen

  Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa

  5. Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa Berjudul Pedang Bakal Tumeka

  angrantu sinambi jumangkah ing dalan kang peteng kebak sandungan
  Mecaki lurung lurung kang dawa satengahing ara-ara samun
  Bumi kang kapidak kebak sinengker
  anggawa ganda bacin
  Manuk manuk dhandhang kekitrang wayah sor
  Peteng kang gemuleng ing angganing manungsa

  Wus sinerat ana ing kitab duk ing uni
  Pepadang bakal tumeka anggawa kabar bebungah
  Kanggo kita sami jalma manungsa
  Kang bakal amadhangi lurung-lurung, dalan-dalan lan ara-ara samun
  amadhangi sakendhenging jagat raya
  Mara gage kita sami tumenga ing angkasa
  Mangayubagya rawuhipun sang pepadhang
  Kanthi mesu raga nutup babahan nawa sanga
  Mmangestu nampi pepadhang

  Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa

  6. Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa Berjudul Nalika Sepi

  Pasuryanmu sing bening
  Tumiba ing banyu mili turut pletheking surya
  Saya suwe tansaya adoh
  Ninggalake sepi

  Tan ana sabawa gumrisiking alang alang
  aku mung bisa nyawang
  Pasuryanmu sing kagawa banyu mili turut kali
  Nganti datan katon kasaput pedut

  Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa


  7. Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa Berjudul Ron Garing

  Wengi sansaya atis
  Nalika aku sesingidan ing sajroning swara gamelan
  Kang digawa dening angin

  Prasasat tan kendhat
  anggonku kulak warta adol prungu
  ananging isih mamring

  aku wis pingin cecaketan
  Obormu kang makantar-kantar
  Madhangi jangkah lan jagatku

  ana ngendi papanmu
  Lelana tapa brata
  Tanpa pawarta tanpa swara

  aku kadya ron garing
  Kumleyang kabur kanginan
  ing jagat peteng lelimengan

  Krasa luwih abot
  anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep
  Mlakuku ora mantep

  Kagubet ribet lan ruwet
  adoh saka cahyamu
  Ppedhut ing sakindering pandulu

  Panjenengan
  Guruku, sihku, oborku
  Kancanana sukmaku sinau bab katresnan sajroning ati.
  Pengarang: Budhi setyawan

  Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa


  8. Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa Berjudul Kekudangku

  O, ngger sang ponang jabang bayi
  Bebarengan tangismu kang kejer sumusup ing wengi
  Sira wus lahir kanthi slamet
  Nyawang gumelaring jagat raya

  Yen sira nangis tak emban lan tak tembangake dandang gula lingsir wengi
  Kapurih sira bisa turu kanthi tentrem
  Yen sira mesem tak kudang tak liling

  O, ngger sang ponang jabang bayi
  Tak gadang dadiya wong kang luhur bebudenmu ing tembe
  Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa  9. Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa Berjudul Udan Wayah Sore

  udan riwis-riwis nggawa angin gumanti
  ora kaya nalika kang kawuri sing kebak pangarep-arep
  dikaya ngapa lemah wus kebanjur teles

  Sesuk esuk yen sang surya wiwit sumunar
  Lan manuk kepodang colat-colot ana wit gedang
  Tak tunggu tekamu ing sak ngisore payung
  Tak kanthi lakumu tumeka ngendi

  Mbokmenawa sesuk sore wus ora udan riwis-riwis
  Marakake gawe kekesing ati
  Manuk kepodang wus mabur mangulon
  Nanging tetep tak tunggu tekamu

  Sekian....  Demikianlah artikel yang bisa saya share mengenai Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa semoga berguna dan bermanfaat untuk anda semua - Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa

  Fashion

  Beauty

  Travel